Het Vizier: nieuwe handleiding voor het scherpstellen van het project, de monitor en de evaluatie

thumb_Het_Vizier_apr2018Veel mensen die aan de slag zijn of willen met de Effectencalculator worstelen ook met de vraag die gesteld wordt vóór het gebruik van het instrument… Hoe zet ik een goede monitoring en evaluatie (‘M&E’) op?

Wat is de opbrengst van de gemeentelijke plannen? Is de kwaliteit voor de klanten écht beter geworden? Zijn de kosten écht omlaaggegaan? Wat heeft gewerkt, wat niet? Hoe breng je dat in kaart?

Platform31 en Rebel Group schreven een snelle, praktische handleiding voor het starten met M&E. Het Vizier – Monitoring en evaluatie helpt om de focus van monitoring en evaluatie scherp te krijgen.

 

Twee nieuwe onderzoeken met de Effectencalculator

Twee rapporten van onderzoeken met de Effectencalculator zijn weer openbaar.

logo EpeVorig jaar deden we onderzoek voor de gemeente Epe. In de periode april tot en met augustus 2017 werden 20 verhalen opgehaald van mensen die ondersteuning ontvingen vanuit de toegang in de gemeente Epe. Daarbij ging het om de complexere, meervoudige hulpvragen rondom Wmo, jeugd, schulden, werk en inkomen.
Het rapport beschrijft de bevindingen uit deze verhalen. Deze zijn geordend rond de strategische doelen in het beleid van de gemeente Epe:

 • Tevredenheid van de inwoner
 • Zelfredzaamheid
 • Laagdrempelig en dichtbij
 • Organisatie van regie
 • Integraal en ontschot werken
 • Preventie

De casuïstiek werd grotendeels opgehaald door professionals vanuit de Toegang zelf, nadat ze getraind waren als Effectencalculateur. De ambitie is om deze vaardigheid in de toekomst vaker in te zetten voor de eigen ‘monitoring’.

Download het rapport: Eindrapportage Epe – definitief – 12 oktober 2017


logo nijkerk

In de gemeente Nijkerk hebben de vier gebiedsteams een centrale rol gekregen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorg voor jeugd. De gemeente wilde graag weten hoe dat verloopt en hoe de beoogde werkwijze uit de verf komt.

Daarvoor zijn 15 verhalen van inwoners nauwkeurig opgetekend, samen met de betrokkenen, rond de Effectencalculator. Daarnaast werden drie panelgesprekken gevoerd met gebiedsteammedewerkers en beleidsmedewerkers van de gemeente. In dit rapport vindt u de bevindingen van dit onderzoek.

Download het rapport: Eindrapportage kwalitatieve evaluatie gebiedsteams Nijkerk – 14 december 2017

Daarnaast werden ook andere onderzoeken gedaan; zie de website van de gemeente zelf:  https://www.nijkerk.eu/inwoners/evaluatie-gebiedsteams_43400/

 

 

Mijlpaal: 20e training Effectencalculator

Steeds meer professionals en organisaties weten de Effectencalculator te vinden als hulpmiddel om hun meerwaarde inzichtelijk te maken. Er is dan ook veel belangstelling voor trainingen. En zo kon het gebeuren dat we gisteren alweer de 20e training mochten verzorgen. Een kleine mijlpaal!

Vooral de ‘in company’-varianten staan in de belangstelling. Bijvoorbeeld om casusbespreking voor intervisie gestructureerder aan te pakken. Bijvoorbeeld om lokale praktijken te ondersteunen vanuit een landelijke onderzoeksprogramma. Bijvoorbeeld om eigen onderzoekers van nieuw gereedschap te voorzien.
Daarbij is het mooi om te zien dat het domein van toepassing ook steeds breder wordt: beschermd wonen, GGZ, maatschappelijke opvang, publieke gezondheid. Dat geeft vast weer mooie opbrengsten in 2018…

 

 

Nieuwe wegen ggz en opvang zet effectencalculator in bij samenwerkingsinitiatieven

logo nieuwe-wegen-ggz-en-opvang-logoAfgelopen week werden 14 mensen van het programma Nieuwe wegen GGZ en opvang getraind in de kunsten van de Effectencalculator. Binnen dit programma werken publieke kennisorganisaties als Trimbos, Movisie en Phrenos samen met diverse lokale partijen.

De kersverse Effectencalculateurs gaan op diverse plekken in het land casuïstiek onderzoeken om zicht te krijgen op de effecten van uiteenlopende innovatieve aanpakken.

Sowieso merken we dat interne trainingstrajecten in de belangstelling staan. Steeds meer partijen ontdekken de veelzijdige kracht van het instrument.

Meer informatie:

Effectencalculator in de polder

voorkant-doenOok binnen het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van de Hogeschool Windesheim Flevoland beheersen ze het Effectencalculateurschap. Toen de gemeente Noordoostpolder vroeg om een evaluatie van hun DOEN-teams, was ook snel duidelijk dat de Effectencalculator daar een onderdeel van werd. In een op maat gemaakte versie (‘de effectenmonitor’) is bij 10 trajecten (met 16 ‘start’hulpvragen) nauwkeurig gekeken naar de mate waarin de werkelijke werkwijze en resultaten overeenkomen met de beoogde werkwijze. Ook de samenwerking en de ervaring van de cliënt werden onder de loep genomen.
De Effectencalculator werd gecombineerd met interviews, een semi-gestructureerde enquête en bureau-onderzoek.

Het gebruik van de Effectencalculator leverde waardevolle gesprekken op. En voor de evaluatie bleek het een rijke informatiebron. De betrokken lector Lineke Verkooijen constateert terugblikkend: “De effectencalculator is een prima hulpmiddel gebleken om in de vorm van een effectenmonitor mede inhoud te geven aan action learning. We gaan er dan ook zeker mee door.”

Na het rapport werd de dialoog voortgezet. Maar liefst vier keer werd het rapport doorgesproken:

 • met ambtenaren (ca. 10),
 • het voltallige college van B&W,
 • het bestuurlijk overleg (wethouder + bestuurders betrokken zorg- en welzijnsorganisaties) en
 • en de gemeenteraad + toehoorders (ca 45 personen).

Nieuwsgierig? Lees dan hier het rapport.

Dertien punten voor Tilburg, en veel meer…

voorkant-ToegangIn 2015 onderzochten Jochum Deuten en Maarten Kwakernaak, samen met een klein legertje Effectencalculateurs, 35 cliëntcasussen van de Tilburgse Toegang. Deze huishoudens, met een meervoudige vraag werden ondersteund vanuit de teams in de wijken. Deze casussen zijn nauwgezet geanalyseerd met behulp van de Effectencalculator; vaak samen met de bewoner erbij.

werkdruk-ToegangDeze kwalitatieve analyse bracht onder meer aan het licht wat nu precies de veroorzakende factoren van de gevoelde werkdruk waren. Maar ook wat de mogelijke consequenties daarvan zijn. Ook werd duidelijk dat het ‘één coördinator’-principe erg gewaardeerd werd door bewoners. Een ander opmerkelijk gegeven: het integraal werken zorgt voor een breed landschap van partijen. Een beperkte inventarisatie liet al 65(!) soorten partijen zien waar een professionals mee te maken kan krijgen.

Het rapport is hier te downloaden.

 

 

Goede casusvoorbeelden voor MEE

thumbnail MEE - juni 2016Zoals zoveel zorg- en welzijnsinstellingen gaat MEE Veluwe-IJsseloevers weer het gesprek met gemeenten aan voor de nieuwe contracten. Daarbij zocht ze handzaam materiaal om snel en aansprekend duidelijk te maken welke meerwaarde MEE kan hebben.

Met behulp van de Effectencalculator zijn zes casussen beschreven. Samen geven de casussen een goed voorbeeld van het dienstenpakket van MEE. Door het verhaal van echte personen centraal te zetten, samen met de zakelijke kant ervan, kan makkelijk duidelijk gemaakt worden waar de waarde van MEE kan liggen.
Drie extra casussen zijn in maak.

MEE heeft de casusbeelden zelf in een ‘infographic’ vertaald. Het materiaal is hier te bekijken.

Wat werkt tegen armoede?

voorkantje armoedeProblemen rond geld en armoede komen we heel veel tegen rond de Effectencalculator. Activiteiten als bewindvoering, ‘WSNP’, schuldhulpverlening, voedselbank zien we dan al snel op de postits verschijnen.

Eerder berichten we al over “Waarom arme mensen domme dingen doen…”

Nu de Effectencalculator steeds vaker ingezet wordt als verbeter-instrument is het ook wel interessant te weten wat nu echt werkt als je iemand uit de armoede wilt brengen. Jurriaan Omlo heeft dat eens goed op een rij gezet in een nieuwe Movisie-dossier: Wat werkt bij de aanpak van armoede. Met de genoemde activiteiten kom je er duidelijk niet…

Of zie zijn bijdrage op socialevraagstukken.nl.

Nieuwe prijslijst

mts-prijslijst-18

Zojuist is versie 18 van de maatschappelijke prijslijst op de website gezet. Wat is veranderd:

 • nieuwe prijzen zorg
 • nieuwe prijzen jeugd
 • nieuwe prijzen wonen
 • enkele prijzen, waar een goede bron ontbrak, zijn verwijderd
 • van elke prijs is nu een bron bekend (op te vragen via info@effectencalculator.nl)

We houden ons nog altijd aanbevolen voor nieuwe en betere prijzen!

Schulden achtergrond

voorkant Huishoudens in de rode cijfers 2015In veel casusbesprekingen rond de Effectencalculator komen ook de schulden op tafel. Als oorzaak, maar ook als gevolg. Het vandaag verschenen rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers 2015‘ zet de actuele situatie nog eens gedegen op een rij. Met name hoofdstuk 5 t/m 8 zijn voor de Effectencalculateur waardevolle achtergrondinformatie.

Zo wordt geconstateerd dat schulden vaak ontstaan door “een combinatie van omgevingsfactoren, bewust en onbewust gedrag, onverwachte gebeurtenissen (life-events) en in de persoon gelegen factoren”. Iets wat vaak ook mooi zichtbaar in de ‘geeltjes’ die op de Effectencalculator geplakt worden. Het rapport schetst vier clusters van oorzaken:

oorzaak schulden

Ook wordt een oproep gedaan om meer te doen aan preventie en worden mogelijkheden geschetst. Met een sessie rond de Effectencalculator zou de winst daarvan mooi zichtbaar gemaakt kunnen worden… Wie pakt de handschoen op?