Privacy-statement Effectencalculator

Persoonsgegevens Effectencalculateurs

De ontwikkelgroep registreert van elke Effectencalculateur en de mensen die zich hebben opgegeven voor de training de meest noodzakelijke contactgegevens (naam, naam organisatie, emailadres, telefoonnummer), om in contact te blijven rond ontwikkelingen van het instrument.

Heel concreet wordt enkele keren per jaar een nieuwsmail verzonden en worden de betrokkenen 1 of 2 keer per jaar uitgenodigd voor bijeenkomsten van de vakgemeenschap van calculateurs. Daarnaast kunnen betrokkenen gevraagd worden om mee te werken in de uitvoering van onderzoeken met de Effectencalculator, als ze aangegeven hebben dit op prijs te stellen.

Effectencalculateurs kunnen ten alle tijden aangeven wanneer ze hier geen gebruik meer van willen maken. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens Effectencalculateurs

Belangstellenden voor de training Effectencalculator kunnen hun gegevens (naam, email, organisatie, telefoon) versturen op https://effectencalculator.nl/training-ec om hun belangstelling kenbaar te maken. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om contact te treden om vragen rondom de training te beantwoorden en om deze mensen te informeren over nieuwe trainingsmomenten. Na twee jaar worden deze gegevens verwijderd.

De namen van de ontwikkelgroep staan vermeld op www.effectencalculator.nl/contact.

Privacy en onderzoek met de Effectencalculator

Bij onderzoek met de Effectencalculator wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningstraject van een inwoner/cliënt en hoe betrokkenen dit beleven. Dit is noodzakelijk en essentieel voor het onderzoeksdoel waartoe het instrument wordt ingezet.

Zoals bij alle vormen van onderzoek, is ook bij de uitvoering van onderzoek met de Effectencalculator het zorgvuldig omgaan met de respondenten en met hun persoonlijke gegevens van cruciaal belang. Dit vraagt om maatwerk en is de verantwoordelijkheid van de betreffende onderzoekers.

Ondersteuning vanuit de ontwikkelgroep Effectencalculator

De ontwikkelgroep Effectencalculator hecht – als ontwikkelaar en beheerder van de Effectencalculator – grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens. Daarom biedt ze de Effectencalculateurs hier op verschillende manieren ondersteuning bij:

 • In de trainingen over de Effectencalculator besteden we aandacht aan het zorgvuldig omgaan met personen en persoonlijke gegevens.
 • We verspreiden richtlijnen en informatie binnen de vakgemeenschap van Effectencalculateurs.
 • De Effectencalculateur heeft de mogelijkheidom een webapplicatie te gebruiken voor het verwerken van de onderzoeksdata.
  – In de webapplicatie zijn geen velden voor namen of contactgegevens opgenomen; noch van inwoner/cliënt, noch van de betrokken professional.
  – In toelichtingen bij andere invoervelden wordt de gebruiker opgeroepen deze gegevens ook niet te gebruiken in andere velden. Bij de invoer en verandering van een cliëntcasus wordt de gebruiker hieraan herinnerd.
  – De internetverbinding is beveiligd met een SSL-certificaat.
 • Binnen de ontwikkelgroep én met de vakgemeenschap van Effectencalculateurs worden momenteel eventueel aanvullende maatregelen besproken en genomen. Zo zal nog bepaald worden hoe lang gegevens bewaard blijven in de webapplicatie.

Algemene richtlijnen privacy voor onderzoeken met de Effectencalculator

Onderstaande is een korte weergave van de richtlijnen van de ontwikkelgroep Effectencalculator voor de Effectencalculateurs.

 • Voor elk onderzoek dient de Effectencalculateur zelf toestemming van de inwoner/cliënt te verkrijgen. Belangrijk is dat de informatie over het doel en de werkwijze van het onderzoek en de manier waarop de Effectencalculateur de gegevens verwerkt op een voor hen begrijpelijke manier gecommuniceerd wordt naar de betrokkenen, liefst zowel mondeling als schriftelijk. De manier waarop dit gebeurt vereist maatwerk om optimaal aan te kunnen sluiten bij de doelgroep en de werkwijze/procedures van de opdrachtgever. Vanuit de ontwikkelgroep zijn voorbeelden beschikbaar van toestemmingsformulieren en hoe deze ingezet kunnen worden. Ook andere betrokkenen bij een sessie worden gewezen op de zorgvuldige omgang van persoonsgegevens die in gesprek worden gebracht tijdens de sessie.
 • De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en opgeslagen. De gegevens worden zo aangepast dat ze niet herleidbaar zijn tot de personen die hebben meegedaan aan de onderzoeken.
 • Bij casusonderzoek kan ruwe data en de rapportage daarover al snel herleidbaar zijn tot een persoon of een huishouden. De Effectencalculateur dient dit zelf in te schatten, samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen. Dan worden de beschrijvingen voor eventuele publicatie zodanig aangepast dat deze niet meer herleidbaar zijn.
 • De meest direct betrokkenen (in praktijk vaak de inwoner/cliënt en de meest betrokken professional, zoals een persoonlijk begeleider) bij het onderzoek krijgen het geanonimiseerde verslag van een casus toegestuurd voor inhoudelijke feedback en voor het mede beoordelen of de herleidbaarheid voldoende beperkt is. Indien nodig wordt van publicatie afgezien of wordt een deel/delen van de beschrijving gepubliceerd.
 • De ruwe data worden alleen verzonden via veilige systemen, zoals SURF file sender.